Gravplasser og minnelunder

Her kan du lese om gravplassene og minnelundene i Hamar.

 

Hamar kirkelige fellesråd  skal sørge for at gravplassene i kommunen forvaltes og drives på en verdig og forsvarlig måte, i henhold til kravene i gravferdsloven. I Hamar har vi fire gravplasser:

 

Hamar kirkegård

Hamar kirkegård ligger rett nord for Hamar sentrum og Hamar domkirke. Hamar by hadde opprinnelig ingen egen kirkegård. Som innbyggere i Vang sogn (inntil 1908) ble de fleste innbyggerne begravet ved Vang kirkegård. Hamar kirkegård ble anlagt på grunnen til Holset gård i Vang og tatt i bruk i 1859 og er blitt utvidet en rekke ganger. Det eldste gravminnet som er bevart på kirkegården er fra 1868. En egen urnelund ble også anlagt, og tatt i bruk i 1949. Kirkegården har både kistegraver og urnegraver.  En anonym minnelund finnes også på kirkegården.
 

Hol gravlund

Hol gravlund ble tatt i bruk i 1983. Gravlunden har både kistegraver og urnegraver.samt en navnet minnelund som ble etablert høsten 2020. Der er det foretatt grunnarbeid og montert fundament til fire minnesmerker. Foreløpig har ett minnesmerke kommet på plass med kommunal bevilgning.
På minnesteinen er det montert stålplater som får inngravert navn, dato og årstall for fødsel og død på den gravlagte. Det kan også påføres et kort minneord. På minnelund kan de etterlatte plassere blomster og lys på tilrettelagte plasser. Gravplassmyndighetens fagarbeidere vil sørge for felles beplanting, stell og vedlikehold.
En navnet minnelund har et avgiftssystem i form av et engangsbeløp og festeavgift. I sum vil utgifter til grav i navnet minnelund være vesentlig mindre enn det en må betale for å feste et personlig gravsted med eget gravminne og betalt gravstell i 20 år.

 

Vang kirkegård

Vang kirke og Vang kirkegård ligger på Ridabu i tidligere Vang kommune. Kirkegården har vært i bruk siden middelalderen og den eldste delen nærmest kirken har den største andelen eldre gravminner, hvorav flere fra 1800-tallet. Det eldste gravminnet er et jernkors fra 1805. Kirkegården har blitt utvidet i flere etapper. Alle gravene på kirkegården er etter gammel skikk orientert øst-vest. Det er pr. i dag ingen reelle utvidelsesmuligheter av kirkegården. Den forholdsvis høye trafikktettheten på riksveg 25 spolerer dessverre den fred og ro som ideelt sett bør prege en kirkegård. Kirkegården er i dag på 25 daa og har både urnegraver og kistegraver.

 

 

Øvre Vang kirkegård

Øvre Vang kirkegård ligger like ved den sørligste begyggelsekonsentrasjonen i Vangsåsen og ligger slik sett sentralt i bygda. Kirkegården er anlagt i tilknytning til Øvre Vang kirke. På en flate sør for kirken står det en bauta som er reist til minne om Vangsokninger som falt under krigen. Gravretningen på kirkegården føler den gamle skikken, og er orientert øst-vest. Kirkegården ble vigslet i 1920 og den første begravelsen ble foretatt i 1921. Inntil da ble man begravet på Vang kirkegård. Øvre Vang kirkegård er blitt utvidet to ganger og arealet er nå på 18.6 daa med kistegraver og urnegraver. Her er det også lagt til rette for et eget felt til muslimske graver.

 

Navnet minnelund

Hamars første navnet minnelund ble etablert på Hol gravlund høsten 2020, hvor det er foretatt grunnarbeid og montert fundament til fire minnesmerker. Foreløpig har ett minnesmerke kommet på plass med kommunal bevilgning. 

På minnesteinen er det montert stålplater som vil få inngravert navn og årstall og dato for fødsel og død på den gravlagte. Det kan også påføres et kort minneord. 

På minnelund kan de etterlatte plassere blomster og lys på tilrettelagte plasser og gravplassmyndighetens fagarbeidere vil sørge for felles beplanting, stell og vedlikehold. 

En navnet minnelund har et avgiftssystem i form av et engangsbeløp og festeavgift. I sum vil utgifter til grav i navnet minnelund være vesentlig mindre enn det man må betale for å feste et personlig gravsted med eget gravminne og betalt gravstell i 20 år.
 

Anonym minnelund

På Hamar kirkegård er minnelunden anonym. Det betyr at gravplassen ikke viser navn på de gravlagte. Pårørende kan heller ikke delta ved gravlegging. 

Det er felles minnesmerke for dette området og pårørende kan plassere blomster ved minnesmerke. I anonym grav er fredningstiden 20 år som er lovens minimums fredningstid for alle graver i Norge, men det betales ingen årlig festeavgift. 

 En anonym grav kan følgelig ikke gjenfestes etter fredningstidens utløp når 20 er gått.
 

Etablering av nye minnelunder

Kirkelig fellesråd er gravplassmyndighet i Hamar og har planer om å etablere navnet minnelund også på Vang kirkegård, Øvre Vang kirkegård og på Hamar kirkegård. Fellesrådet har disse prosjektene innarbeidet i handlings- og økonomiplan, men er avhengig av bevilgninger fra kommunen før det kan igangsettes.