Vern av gravsteder
Opprettet av host 24.08.2020 10:32:29

Les mer om Hamar kirkelige fellesråds verneplan for gravplasser i Hamar kommune.


Hamar kirkelige fellesråd har utarbeidet og vedtatt en verneplan i Vedtekter for gravplassene i Hamar kommune. Med forankring i § 6. Vern av graver i vedtektene, er enkelte gravsteder og gravminner foreslått bevaringsverdig. Vedtaket er hjemlet i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) § 27. Bevaring: «Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av gravplassen eller en grav er av en viss alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt». Selve verneplanen kan åpnes her.

 

print
Sorter med: